ไทย
แบบสอบถามการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจ่ายสำหรับการวิจัยการตลาดและนักวิชาการ

ประเทศไทย สมาชิกบัญชีรายชื่อ / ผู้เข้าร่วมการสำรวจ  

 ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการสำรวจ - แบบสอบถาม • มั่นใจการรักษาความลับ   

วิจัยการตลาด / ลูกค้าองค์กร   

เว็ปไซต์ที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจบนเว็บด้วยระบบออนไลน์ (ง่ายในการวิจัยเชิงสำรวจที่ซับซ้อน) สำหรับผู้ที่ต้องการ การวิจัยการตลาดของผู้บริโภค, การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยผ่านอีเมล์ของฐานข้อมูลลูกค้า และการสำรวจพนักงาน การสำรวจองค์กรต่าง ๆ • การสำรวจสมาชิกในบัญชีรายชื่อ • ตัวอย่างคำตอบแบบสำรวจออนไลน์ • การกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าชมส่วนใหญ่ rn • อำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทวิจัยการตลาดออนไลน์ และแบบสำรวจออนไลน์ของบริษัทนั้นๆ • แบบสำรวจตามความต้องการของลูกค้า • การพัฒนาซอฟต์แวร์ของ บริษัท e-Research-Gloabal.com  

ลูกค้าประเภทนักวิชาการ / ลูกค้าประเภทสถาบัน   

การสำรวจ วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, คณะวิจัย, โครงการวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ ระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐหรือส่วนกลาง • ตัวอย่างการออกแบบงานวิจัยออนไลน์แบบต่างๆ • การสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จากสมาชิกในบัญชีรายชื่อ • การพัฒนาซอฟต์แวร์ของ บริษัท e-Research-Global.com