Shqip
Shqipëri Panelet e pjesëmarrësve në online anketa, strehimi i anketave dhe shërbimet e grumbullimit të të dhënave për hulumtues akademik dhe hulumtues tregu

Anëtarët e Panelit/ pjesëmarrësit në anketave

Regjistrohu si pjesëmarrës në online anketave • Shqipëri • konfidencialiteti I siguruar

Hulumtim tregu

Strehimi i online anketave dhe shërbimet e grumbullimit të të dhënave (anketa hulumtuese nga të thjeshtat deri në të komplikuarat) për hulumtime tregu • Anketa për konsumatorët, anketa për të punësuarit, anketa për organizatat, etj… • Paneli i pjesëmarrësve në online anketa • online mostra e zgjidhjeve • Menaxhimi i online anketave nëpërmjet targetimit të pjesëmarrësve në bazë demografike • Siguro Panel për online anketa për kompani për online hulumtime tregu • e-hulumtim për përdoruesit •  Zhvillimi I softwerit për e-hulumtim

Anketa hulumtuese akademike / Klijentët Institucional

Shërbimet e strehimit të online anketave dhe të grumbullimit të të dhënave për hulumtime të studentëve të diplomuar, hulumtime studentore, hulumtime të finansuara lokale, shtetërore dhe federale (nacionale) dhe e-hulumtime të tjera institucionale • Dizajnimi i online anketave ndërsektor dhe gjatësor •  Paneli i online anketave • Zhvillimi I softwerit për e-hulumtim