Shqip
Rreth strehimit të online anketave, grumbullimit të të dhënave nëpërmjet mostrave të anketave të paguara

e-Research-Global.com Inc. themeluar në Janar 2003 në Honolulu, Hawaii.

e-Research-Global.com Inc. psiguron shërbime dhe praktika më të mira të online anketave hulumtuese për të gjitha tregjet dhe sektorët me tehnologji të përshtatshme dhe bazë të dhënash për përzgjedhjen e anketuesve në më shumë se 70 shtete.

e-Research-Global.com Inc. siguron shërbime të programimit, strehimit si dhe grumbullimit të të dhënave të online anketave në
kohë.

e-Research-Global.com Inc. siguron shërbime të anketuesve të panelit të online anketave.

e-Research-Global.com Inc.. siguron shërbime të anketuesve të panelit të online anketave.

e-Research-Global.com Inc.. siguron online hulumtime me porosi.

Për të sigururar këta shërbime të online anketave, e-Research-Global.com ka:
  • Server në SHBA të cilët mundësojnë programimin e online anketave në shumicën e gjuhëve, strehimin e anketave, online plotësimin e anketave dhe grumbullimin e të dhënave, si dhe ju sigurojnë klientëve online laborator për e-hulumtime.
  • Linux sistemi operues na mundëson krijimin e e-hulumtimeve me porosi.
  • Transferimi i të dhënave i sigurt (HTTPS - SHA-256, 2048-bit certificate) për online pjesëmarrës në e-hulumtime.
  • Staf ekspertësh për hulumtime tregu dhe anketa. 
  • Zgjedhje të dyfushtë (DOI- Double opt-in) të pjesëmarrësve në anketa nga më shumë se 70 shtete.