slovenski jezik, slovenščina
Spletna raziskava odzivov potrošnikov ter storitve zbiranja za naroènike

e-Research-Global.com omogoèa spletno raziskavo odzivov potrošnikov z namenom zbiranja podatkov za akademske, tržne raziskave, vladne in neprofitne organizacije. Naroèniki lahko uporabljajo naše storitve gostovanja anket, svoje spletne gostujoèe sisteme anket ali spletne anketne sisteme drugih ponudnikov.

Prednosti e-Research-Global.com:

 • Obsežen lasten forum uporabnikov spletnih anket - glej dnevnik foruma
 • Spletni portal za pridobivanje anketirancev
 • Dvojen prilagodljiv izbor èlanov foruma
 • Preverjeni elektronski naslovi èlanov foruma
 • Varovanje zasebnosti èlanov foruma
 • Nakljuèna izbira èlanov foruma za ankete
 • Povabila za sodelovanje v anketah pošiljamo izbranim èlanom z elektronsko pošto
 • Enolièna identifikacija èlanov, ki jo uporabljamo v elektronskih povabilih za sodelovanje v anketah zagotavlja, da ankete izvajajo l  e povabljeni èlani
 • Namenski in ciljno usmerjeni vzorci anketirancev (na primer: samo ženske v starosti 18 - 24 let)
 • Naroèniki plaèajo le za ankete, ki so pravilno zakljuèene
 • Denarno nagrajevanje (spodbujanje) anketirancev izvaja e-Research-Global.com

e-Research-Global.com vzdržuje èlanske podatke s pomoèjo [Panelist Profile CheckerTM]. Èlani se lahko kadarkoli prijavijo v podatke svojega raèuna in jih popravljajo. Obèasno èlani ob zakljuèku ankete prejmejo pobudo, da se prijavijo v svoj raèun in popravijo svoje osebne èlanske podatke. Obèasno e-Research-Global.com  zaprosi svoje èlane, da se prijavijo in dopolnijo svoje èlanske podatke. Ob naših nakljuènih izbirah èlani nimajo veèjega vpliva na izbiro anketirancev, temveè so lahko izbrani, èe ustrezajo pogojem zahtevanega vzorca anketirancev. Naš sistem izbire anketirancev preverja podvojene registracije in registracije razliènih èlanov istega gospodinjstva in s tem poveèa možnost izbire nakljuènih anketirancev.

e-Research-Global.com sodeluje z drugimi pomembnejšimi ponudniki spletnih anketirancev. S pomoèjo naše tehnologije za spletne ankete in spletno povezovanje vzorcev potrošnikov, lahko e-Research-Global.com pomaga poiskati veèino vzorcev potrošnikov, tudi kadar zahteve naroènika presegajo vsebino naše podatkovne zbirke.

e-Research-Global.com lahko zbere ustrezno skupino spletnih anketirancev za potrebe naroènika s pridobivanjem novih èlanov izbranih na podlagi kriterijev in zahtev naroènika.

e-Research-Global.com Forum - Pogosta vprašanja in odgovori za pomoè naroènikom za vzorce spletnih anketirancev, ki temeljijo na ESOMAR vprašanjih kupcem.

Za ponudbo naših storitev prosimo, pošljite elektronsko sporoèilo info@e-research-global.com